ADBOUWDROGER verzorgt al uw vochtproblemen tot in de puntjes

Privacy policy

AD Elektro

Privacy Policy

Door op de website van Adbouwdroger / adelektro te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

1. Persoonlijke levenssfeer

Algemeen
In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.

Bezoekers van deze website kunnen zich via de website registreren. Door registratie zijn de persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor Adbouwdroger / adelektro. Deze informatie kan gebruikt worden om u later te contacteren voor marketingdoeleinden zoals mailings, telefonische acties,…

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, emailadres, telefoon, etc.) die bezoekers bij de registratie ingeven, kunnen worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Adbouwdroger / adelektro.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Hiervoor raden wij u aan om een email te sturen naar info@adbouwdroger.be.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de site van Adbouwdroger / adelektro of delen ervan wordt ontzegd.

Doorgeven gegevens aan derden
Adbouwdroger / adelektro geeft geen enkele informatie door aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (zoals bijv. een gerechtelijk bevel). Ook bij het opsporen van fraude en/of ernstige spam-praktijken kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere providers en/of justitie. De beslissing hiertoe is dan louter en alleen ter beoordeling aan Adbouwdroger / adelektro.

Cookies
Bij internetbezoek op deze website worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar een site surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen. De goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. Bedoeling is statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

2. Intellectuele eigendom

De huidige Adbouwdroger / adelektro websites zijn en blijven de exclusieve eigendom van Adbouwdroger / adelektro en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten, hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze websites te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van de Adbouwdroger / adelektro website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan Adbouwdroger / adelektro de exclusieve en kosteloze toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op de Adbouwdroger / adelektro website als in een of meerdere magazines of producten die door Adbouwdroger / adelektro worden uitgegeven.

3. Aansprakelijkheid

Algemeen
De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige Adbouwdroger / adelektro website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Adbouwdroger / adelektro kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winst-derving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van de website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

Toegankelijkheid Adbouwdroger / adelektro zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Adbouwdroger / adelektro heeft echter op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Adbouwdroger / adelektro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige website.

Gegevens
Adbouwdroger / adelektro zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Adbouwdroger / adelektro kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Adbouwdroger / adelektro kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige website. Adbouwdroger / adelektro kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige website. Adbouwdroger / adelektro heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

Links
De huidige Adbouwdroger / adelektro website kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder controle van Adbouwdroger / adelektro staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Adbouwdroger / adelektro. Adbouwdroger / adelektro gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Adbouwdroger / adelektro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

Virus
Alhoewel Adbouwdroger / adelektro zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Adbouwdroger / adelektro kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Adbouwdroger / adelektro raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige website, wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

Dataverkeer
Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Adbouwdroger / adelektro zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Adbouwdroger / adelektro raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

Berichten
Op deze website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (beoordelingen, links, boodschappen, reacties, enz.) van derden opgenomen worden. Adbouwdroger / adelektro behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Adbouwdroger / adelektro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien.

Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Adbouwdroger / adelektro op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze website, verbindt er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto's,...) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,...), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Adbouwdroger / adelektro tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze website geplaatst heeft.


U kan ons altijd contacteren voor een vrijblijvende prijsofferte voor meerdere toestellen